La Salle es caracteritza per la seva aposta per a l’educació de les persones en els seus vessants tècnic, humà i professional. El seu estil realista, actiu i estimulador de la participació i el treball en equip, han donat coherència en la seva actuació i prestigi a la institució.

Formem una gran comunitat educativa de la qual són membres actius els alumnes, els professors, els pares d’alumnes, el personal de serveis i les empreses. Som una força integradora, que corresponsablement impulsa la gestió i la vida de l’escola per assolir les fites educatives expressades en el nostre caràcter propi.

La Salle Gràcia
una escola per ensenyar, educar, formar

Aquest projecte és una resposta als reptes educatius del segle XXI amb dos entorns especialitzats per les diferents etapes educatives i amb un estil pedagògic propi basat en nou principis:

  1. L’educació centrada en l’alumne i oberta a la trascendència.
  2. L’atenció a la diversitat.
  3. La coherència i renovació pedagògica.
  4. L’educació en el desenvolupament intel·lectual.
  5. La pedagogia de l’aprenentatge cooperatiu.
  6. L’ús de les noves tecnologies.
  7. La formació en la comunicació interpersonal i intercultural.
  8. L’educació de la consciència crítica.
  9. L’educació per a l’oci i el temps lliure.

La nostra comunitat educativa està compromesa en la formació de persones responsables, solidàries, creatives i justes, posant èmfasi en la convivència com a valor que vehiculi l’educació d’un esperit obert que dóna autonomia als alumnes i els fa protagonistes (corresponsables) de la seva educació.

La nostra oferta educativa ve de molt lluny i està avalada pels milers i milers de persones de Catalunya, d’arreu del món, que han passat pels nostres centres, que han rebut una formació que els ha permès desenvolupar-se com a persones en els llocs on han viscut.