La Salle Gràcia ofereix als alumnes en les etapes de Secundària i Batxillerat una educació i formació integral, intel·lectual i humana, tot proporcionant als alumnes els coneixements i habilitats que els permet desenvolupar les seves funcions socials amb responsabilitat i competència.

Els nostres alumnes accedeixen amb garanties a la formació professional de grau superior i als estudis universitaris.

Possibilitat de cursar el batxillerat dual

El batxillerat Dual ofereix una doble titulació a l'alumnat en acabar segon de batxillerat.

Batxillerat Dual

La Salle Gràcia i l'Academica International Studies van signar, l'abril de 2019, un acord que permet cursar el batxillerat DUAL a partir del curs 19/20,

Aquesta proposta permet que l'alumnat que ho vulgui pugui assolir la doble titulació espanyola i nord-americana en acabar el segon de batxillerat.

D'aquesta manera, ens sumem a la iniciativa que altres Salles de Catalunya ja estan fent com Horta, Reus, Tarragona i Manresa.

Per tal de fer menys carregós el procés existeix la possibilitat d'incorporar-se al programa ja a tercer d'ESO amb un parell de matèries.

Per a més informació sobre com cursar aquest programa podeu sol·licitar una reunió amb el cap d'estudis d'ESO i batxillerat mitjançant el formulari de contacte de la web, o trucant al telèfon 932 922 118.

Podeu trobar detalls del projecte a la pàgina web d'Academica International Studies.

Continuïtat entre etapes

El nostre projecte educatiu és global. La formació dels nostres alumnes està orientada d’una manera integral, garantint una continuïtat entre l'educació primària i la secundària (ESO i Batxillerat).

Els programes d’innovació pedagògica de La Salle, l’educació en valors o el projecte lingüístic són alguns dels eixos vertebradors fonamentals que permeten garantir la coherència global del nostre projecte pedagògic.

Projecte de música

El projecte musical de Primària troba continuïtat en forma de diversificació de la matèria curricular de Música a 1r i 2n d’ESO, afegint també el Teatre com a fil conductor de l’educació artística a l’ESO, lligat a altres matèries, i al projecte DESTÍ propi de l’etapa, el projecte FAIG. La modalitat artística del batxillerat representa la possibilitat d’especialització d’aquells alumnes amb una vocació orientada a l’àmbit de les arts.

Horaris adaptats per a esportistes d'alt nivell

Degut a la profunda relació de la nostra escola amb l’esport i el alt nivell assolit pel nostre club esportiu a l’etapa d’ESO fem horaris personalitzats per a esportistes d’alt nivell i per estudiants de música i dansa, que poden anar des de Plans Individualitzats amb la convalidació de matèries (com l’Educació Física o alguna matèria optativa o de modalitat), a l’adaptació significativa de l’horari de classes per tal d’afavorir l’entrenament (en el cas de les alumnes gimnastes amb l’avantatge de l’entrenament a la pròpia escola).

Els alumnes esportistes d’alt nivell tenen un tutor personal, a part del tutor de grup, per tal de garantir un bon seguiment de les activitats realitzades.

El nostre projecte lingüístic

Anglès

L’estudi de les llengües és un assumpte cabdal a La Salle Gràcia. La llengua anglesa representa la part fonamental del projecte, complementades sempre per la presència d’una auxiliar de conversa nadiua que treballa amb grups reduïts.

A més s’imparteixen en llengua anglesa, a 1r d’ESO, la matèria de Tecnologia (que també incorpora tècniques d’aprenentatge cooperatiu) i la matèria complementària Mathematics, any problem?, de resolució de problemes matemàtics. A 2n, 3r d’ESO també s’imparteix en anglès la matèria de tecnologia.

També acompanyem aquells alumnes que ho vulguin en la preparació dels exàmens oficials de Cambridge.

Francès, Alemany i Xinès

A més, oferim la possibilitat d’estudi de llengua francesa com a matèria optativa a secundària. A partir del curs 2016-2017 mantenim una estreta col·laboració amb Fundació Institut Confuci per impartir llengua xinesa a la ESO. Aquest curs 2018-2019 s’imparteix a 1r, 2n i 3r d’ESO.

Per últim, també oferim la possibilitat de cursar llengua alemanya com a matèria optativa pels nostres alumnes de batxillerat.

De cara a afavorir la utilització d’aquestes llengües, es realitzen intercanvis a l’ESO i el Batxillerat amb altres escoles de La Salle a Europa, tant a 2n i 3r d’ESO com a 1r de Batxillerat, sempre de manera voluntària i en règim d’estada amb famílies acollidores.

Vetllem per...

  • Fer de l’alumne l’autèntic protagonista de la seva formació.
  • Per que el treball, l’esforç i la convivència siguin actituds i valors importants per a la vida.
  • Fer acompanyament i orientació a l’alumne en l’elecció dels estudis superiors (programa d’orientació acadèmico-professional).

La nostra missió

  • Promoure una educació seriosa, innovadora, personalitzada i basada en l’humanisme cristià.
  • Acompanyar el creixement integral dels nostres alumnes.
  • Oferir una formació compromesa i adaptada a un entorn en constant evolució.

Serveis complementaris