Este contenido no tiene traducción al castellano. Se muestra a continuación la versión en catalán.

Treballant a classe amb iPad

L’ús generalitzat de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) exigeix noves competències personals, socials i professionals per tal de poder afrontar els canvis constants que imposen els avenços tecnològics en tots els àmbits.

Aquesta revolució imposada per l’omnipresència de les eines TIC afecta també de manera molt especial el món educatiu.

La Llei Orgànica d’Educació (LOE) defineix la competència digital i de tractament de la informació com una de les vuit competències bàsiques per a l’alumnat. La Llei d’Educació de Catalunya (LEC) concreta que entre les funcions del professorat, està la d’utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, que s’han de conèixer i dominar com a eina metodològica.

Aquestes dues disposicions educatives, estableixen que les tecnologies de la informació i la comunicació són un contingut curricular específic i transversal (competència digital) i també un instrument didàctic bàsic per les diferents àrees i matèries.

Una educació innovadora és aquella que incideix en allò que s’ensenya i en com s’aprèn, que prioritza les ganes d’aprendre, el dret a pensar i a entendre, i que ajuda a despertar el sentit crític de l’alumnat i del professorat.