Este contenido no tiene traducción al castellano. Se muestra a continuación la versión en catalán.

L'alumnat que ha completat satisfactòriament l'educació secundària obligatòria (ESO) té la possibilitat d'accedir al món laboral o bé continuar estudis en la formació professional de grau mitjà, els ensenyaments esportius de grau mitjà, les arts plàstiques i disseny de grau mitjà o el Batxillerat.

Taules de matèries per curs

1r curs d'ESO

Matèria Caràcter Hores setmanals
Llengua Catalana Comuna 3
Llengua Castellana Comuna 3
Llengua estrangera Comuna 3
Matemàtiques Comuna 3
Ciències naturals Comuna 3
Ciències socials Comuna 3
Educació Física Comuna 2
Tecnologia Comuna 2
Música Comuna 2
Educació plàstica i visual Comuna 2
Religió Comuna 1
Festes religioses Comuna 1
Xinès I Optativa 1
Tutoria Comuna 1
Lectura eficaç Complementària 1
Mathematics, Any Problem? Complementària 1

2n curs d'ESO

Matèria Caràcter Hores setmanals
Llengua Catalana Comuna 3
Llengua Castellana Comuna 3
Llengua estrangera Comuna 4
Matemàtiques Comuna 4
Física i química Comuna 3
Ciències socials Comuna 3
Educació Física Comuna 2
Tecnologia Comuna 2
Música Comuna 2
Religió Comuna 1
Xinès II Comuna 1
Els Clàssics Optativa 2
Francès Optativa 2
Tutoria Comuna 1
Complementària anglès Complementària 1
Art i religió Complementària 1

3r curs d'ESO

Matèria Caràcter Hores setmanals
Llengua castellana Comuna 3
Llengua catalana Comuna 3
Llengua estrangera Comuna 3
Matemàtiques Comuna 4
Física i Química Comuna 2
Biologia i geologia Comuna 2
Educació Física Comuna 2
Tecnologia Comuna 2
Educació plàstica i visual Comuna 2
Religió Comuna 1
Francès Optativa 2
Emprenedoria Optativa 2
Tutoria Comuna 1
Complementària Anglès Complementària 1
Serveis a la comunitat Complementària 1

4r curs d'ESO

Matèria Caràcter Hores setmanals
Llengua catalana Comuna 3
Llengua castellana Comuna 3
Llengua estrangera Comuna 3
Matemàtiques Comuna 4
Ciències socials Comuna 3
Ed. Física Comuna 2
Educació ètico-cívica Optativa 1
Religió Optativa 1
Biologia i geologia Optativa 3
Física i química Optativa 3
Tecnologia EOE Optativa 3
Llatí Optativa 3
Francès Optativa 3
Educació artística Optativa 3
Tutoria Comuna 1
Complementària Anglès Complementària 1
Serveis a la comunitat Complementària 1