Primer y segon cicle d’educació infantil (0-6 anys)
Educació primària (6-12 anys)

Del 7 al 21 de març.

Educació secundària Obligatòria (12-16 anys)

Del 9 al 21 de març.

Batxillerat

Del 11 al 17 de maig.


A partir del 7 i fins el 21 de març de forma telemàtica a través del portal preinscripcio.gencat.cat.

Aquest any, aquest tràmit s'ha d’emplenar i presentar en línia. Es pot fer des de qualsevol ordinador, tauleta o mòbil amb connexió a Internet

Per fer la sol.licitud de preinscripció cal presentar tota la documentació necessària per acreditar la identitat de les famílies sol.licitants i l’acompliment dels criteris de prioritat d’assignació de places. Com que aquest any tots els tràmits es fan de manera telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel.ligent, per tal de poder-los adjuntar.

Dubtes amb la preinscripció online?

Atesa la importància del procés de preinscripció i que la seva realització pot generar dubtes sobre com omplir la sol.licitud de forma correcta, el Departament d’Ensenyament ha preparat un vídeo explicatiu que podeu trobar aquí.

D’altra banda, l’equip de secretaria de La Salle Gràcia ens posem a la vostra disposició per poder-vos assessorar i atendre per mitjà del telèfon del centre de 9:00-13:00h (93 292 21 18, correu electrònic o de manera presencial a l’escola a partir del dilluns 15 de març de 2021.

Quines dades necessito per a fer la preinscripció?

Per realitzar la preinscripció de P4 fins a 4t d’ESO és indispensable disposar del número d’identificació de l’alumne/a (número RALC). Aquest número us l’ha de facilitar l’escola actual de l’alumne/a. Si no el podeu aconseguir, envieu un correu a lasallegracia@lasalle.cat i us el facilitarem. Només necessitarem: nom i cognom, sexe i data de naixement de l’alumne/a.


Si sol.liciteu plaça per a P3 o si l’alumne/a és nou en el sistema educatiu (provinent de fora de Catalunya), no us caldrà aquest número per formalitzar la preinscripció.

Oferta de places i criteris de preinscripció

Com podem realitzar la preinscripció online?

Del 15 al 24 de març (ambdós inclosos) heu d’accedir a l’enllaç del Departament d’Educació:


FORMALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ
(El vincle romandrà actiu del 15 al 24 de març).


Ompliu la sol.licitud i seguiu les indicacions que us marca l’aplicatiu. Un cop introduides totes les dades, aquest us generarà un resguard.

Descarreguéu-vos aquí la guia per formalitzar la preinscripició

La preinscripció es efectiva en el moment de fer-la telemàticament. No cal que ens envieu el resguard i/o la documentació.

Quina documentació cal presentar per sol.licitar la plaça escolar?

 • Resguard de la sol.licitud telemàtica

 • Fotocòpia del DNI de la persona sol.licitant de la plaça

  (Pare, mare, tutor/a, guardador/a) o de la targeta de residència on consta el NIE o passaport, si es tracta de persones estrangeres.

 • Fotocòpia del DNI de l’alumne

  Si té més de 14 anys o si té DNI tot i ésser menor de 14 anys.

 • Fotocòpia del llibre de família

  O altres documents relatius a la filiació.

Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació

 • Proximitat del domicili

  Només si el domicili familiar al.legat en la sol.licitud, a efectes de criteri de proximitat, no coincideix amb el que figura al DNI/NIE de la persona sol.licitant. El domicili s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol.licitant.

 • Domicili del lloc de treball

  Certificat de l’empresa o còpia del contracte laboral.

 • Renda anual de la unitat familiar

  Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda ménima d’inserció.

 • Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans

  Fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al.lega aquesta condició, emès pel Departament d’Acció Social i Ciutadania o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.

 • Condició legal de família nombrosa/família monoparental

  Fotocòpia del carnet de família nombrosa/família monoparental vigent.

 • Renda garantida de ciutadania

  Aportació de documents com la certificació o la resolució emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Família.

Confirmació de la plaça

Un cop enviada tota la documentació per correu electrònic, rebreu un primer correu justificant-ne la recepció.

Des de La Salle Gràcia, us volem assegurar que el procés es fa en condicions d’equitat i garantint l’atenció a les famílies que puguin necessitar-la. No dubteu en fer-nos qualsevol consulta que us permeti prendre la millor decisió.